Možnosti nástrojů CYFIRMA jsou široké.

Nabízí řešení na míru pro různé stupně rozhodování i oblasti podle role ve vaší organizaci.

Chcete ihned dekódovat hrozby a neprodleně zavést nejlepší strategii kybernetické bezpečnosti pro svou společnost?

Začněte

Centrum bezpečnostních operací

„ZNÁTE SVOU PLOCHU ÚTOKU? JSOU VAŠE KONTROLY KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ÚČINNÉ PROTI VNĚJŠÍM HROZBÁM?“

Vzhledem k tomu, že úniky dat a hackerské útoky se denně objevují na titulních stranách novin po celém světě, stává se role týmu bezpečnostních operací a centra bezpečnostních operací (SOC) o to více nepostradatelné. Tato specializovaná jednotka sleduje, identifikuje a vyšetřuje kybernetické hrozby a reaguje na ně 24 hodin denně 7 dní v týdnu. CYFIRMA je ideálním spojencem a důvěryhodným zdrojem taktických informací pro bezpečnostní operace vaší organizace.

Použitelné, včasné, strojově upravované poznatky s podrobnostmi o ploše útoku, digitálním rizikovém profilu a informacích o kybernetické bezpečnosti.

Včasné varování je klíčovou funkcí, která pomáhá předvídat blížící se kybernetické útoky. Tým SOC bude vybaven doporučenými nápravnými opatřeními, aby se zabránilo útoku.

Statistiky o prostředí externích hrozeb pomáhají odhalit digitální rizika spojená se zranitelnými místy a odhalenými aktivy.

Skóre rizika pro jednotlivé indikátory hrozeb pomáhá týmu SOC snížit počet falešně pozitivních hlášení a odstranit neefektivitu třídění neplatných upozornění a upozornění s nízkou prioritou.

Efektivní reakce na incidenty díky lepšímu pochopení aktérů hrozeb, jejich taktik, technik a postupů.

Manažer informační bezpečnosti

„ZNÁTE SVÁ NEJCENNĚJŠÍ AKTIVA A ZÁKLADNÍ PROCESY, KTERÉ JE PODPORUJÍ?“

Vedoucí pracovníci v oblasti bezpečnosti musí jednat strategicky a takticky a zároveň musí být „mostem“ mezi obchodem a IT. CISO je vybaven technickými znalostmi a vůdčími schopnostmi, rozumí provozu své společnosti a dokáže formulovat bezpečnostní priority z obchodního hlediska.

Díky službě DeCYFIR bude CISO rozumět zájmům zločinců (CO) a připravenosti k útoku (KDY), aby se SOC mohl proaktivně připravit a reagovat na kybernetické hrozby a plánovat protiopatření, jako jsou změny politik nebo procesů.

Výkonný řídící panel DeCYFIR poskytuje rychlou analýzu rizik společnosti a míru možného hacknutí. Součástí je analýza trendů, která vedoucím pracovníkům pomáhá sledovat a mapovat vývoj v čase. Díky informacím o hrozbách DeCYFIR a digitální ochraně před riziky DeTCT mají vedoucí pracovníci k dispozici komplexní sadu nástrojů pro rozhodování, které jim umožňují rozvíjet důvěryhodnost a důvěru mezi vedoucími pracovníky a členy představenstva. S nástrojem DeCYFIR bude CISO schopen dosáhnout několika úspěchů.

Poznatky o kybernetických procesech a jejich vyspělosti napomohou splnění obchodních cílů.

Pochopení, která aktiva je třeba chránit.

Znalost útočných vektorů, které mohou ohrozit nejcennější aktiva společnosti.

Získání přehledu o lidech, procesech, technologiích a zásadách, které je třeba zlepšit v ochraně před kybernetickými útoky.

Předvídání kybernetických útoků, jejichž potenciálním cílem se může organizace stát.

Získání personalizovaných informací o kybernetických hrozbách a rizicích, které jsou relevantní pro danou organizaci, odvětví a geografickou oblast.

Získání kontextových informací o aktérovi hrozby, motivu, metodě a kampani.

Informované hodnocení rizik nových digitálních iniciativ.

Zajištění lepšího rozhodování o rozpočtech a personálu v oblasti bezpečnosti.

Zajištění souladu se zásadami zabezpečení a aktualizace všech aspektů bezpečnostních kontrol.

Efektivnější práce v oblasti reakce na kybernetické incidenty, správy záplat, správy konfigurace, správy verzí aplikací a dalších.

Manažer řízení rizika

„MÁTE SPRÁVNÉ INFORMACE A PŘEHLEDY, KTERÉ JE TŘEBA POSKYTOVAT VYŠŠÍMU VEDENÍ K VYHODNOCENÍ KYBERNETICKÝCH RIZIK PRO VAŠE ORGANIZACE?“

CRO vede úsilí o snížení obchodních rizik, která mohou ohrozit ziskovost a produktivitu organizace. Vzhledem k úkolům spojeným s identifikací a analýzou událostí, které by mohly společnost ohrozit, představuje analytická platforma kybernetických informací DeCYFIR ideální řešení pro zmírnění rizik. CRO porozumí profilu hackerů a jejich motivaci, KDO jsou tito počítačoví zločinci a PROČ je daná společnost jejich cílem.

DeCYFIR poskytuje stavební bloky pro agilní, škálovatelné modely kybernetické strategie a řízení.

Efektivní správa registru rizik pomocí informací o hrozbách v reálném čase.

Umožnění včasné identifikace a zmírnění kybernetických hrozeb a rizik.

Efektivní sledování profilu kybernetického rizika organizace a omezování nákladných překvapení.

Zlepšení efektivity v souladu se zákonnými, regulačními a jinými povinnými požadavky.

Možnost efektivního začlenění řízení rizik do rozhodování s využitím strategických informací.

Lepší komunikace s představenstvem a externími zainteresovanými stranami o profilu hrozeb a rizik společnosti v souladu s vyvíjejícím se prostředím hrozeb a plánování odpovídajících iniciativ v oblasti řízení kybernetických rizik.

Získání znalostí o spektru rizik kybernetické bezpečnosti, ve kterém organizace působí – kritické / vysoké / střední / nízké.

Získání nejnovější matice mapující aktiva, jejich kritičnost a hodnotu pro organizaci.

Právní odpovědnost v případě, že se riziko naplní.

Manažer marketingu

„VÍTE, ZDA JE VAŠE ZNAČKA NAPADENA NEBO V OHROŽENÍ?“

CMO odpovídá za celkovou značku a pověst organizace napříč všemi složkami a zainteresovanými stranami. Jakékoli zneužití loga, produktu nebo identity vedoucího pracovníka může představovat riziko narušení hodnoty značky organizace. Pro CMO představuje platforma DeTCT pro ochranu před digitálními riziky výkonný nástroj k odhalování narušování značek a produktů, které ohrožují ziskovost a životaschopnost společnosti.

Ochrana značky před poškozením.

Znalost, zda byly vytvořeny podobné domény nebo webové stránky.

Zjištění, zda nejsou spuštěny očerňovací kampaně s cílem napadnout značku.

Ochrana klíčových manažerů před krádeží identity na sociálních sítích a dalších platformách.

Ochrana soukromí zaměstnanců prostřednictvím informací o tom, zda došlo k úniku nebo narušení dat.

Ochrana produktů a duševního vlastnictví společnosti před kybernetickou krádeží.

Zajištění loajality zákazníků ke značce zabezpečením jejich dat a soukromí.

Zajímá vás něco důležitého?

2022 © FreeDivision.com.